Wyzwanie

UP

Olej palmowy
w skrócie
Relacje
świadków
Dowiedz się
więcej

Wizje, wartości i cele

Naszą wizją jest społeczeństwo,


 
które powraca do wykorzystywania zasobów lokalnych oraz rozumie wartość i znaczenie zdrowych ekosystemów i zdrowia ludzkiego;

 
 
które dąży do uprawy roślin oleistych w sposób spełniający wymagania rolnictwa ekologicznego, a otrzymane płody oszczędnie przetwarza i konsumuje lokalnie i w umiarkowanych ilościach, zwłaszcza w miejscu produkcji;

 
 
 
 
 
 
 
które podejmuje działania, aby: olej palmowy był produkowany w ramach zrównoważonego rolnictwa; chroniona była różnorodność biologiczna lasów tropikalnych i tradycyjne sposoby życia rdzennych społeczności, tzn. środowisko naturalne i jego mieszkańcy nie byli narażeni na presję polityczną i naciski ze strony zagranicznych korporacji; ludzie zdawali sobie sprawę z wartości nieodnawialnych zasobów, takich jak gleba, woda, powietrze, a także wartości niematerialne; plantacje palmy olejowej były skoncentrowane poza obszarami bogatych w gatunki lasów deszczowych, a rozmiary przemysłu palmowego nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego poszczególnych krajów;

 
 
w którym politycy, producenci (plantatorzy, przetwórcy i dystrybutorzy) oraz konsumenci działają zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, dbając o dobry stan zdrowia, ochronę przyrody i potrzeby społeczne.

Naszymi wartościami są:


 
otwartość i przejrzystość, profesjonalizm oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

 
 
harmonia ze światem przyrody przejawiająca się respektowaniem procesów naturalnych, potrzeb ludzi, zwierząt i roślin oraz ochroną zasobów mineralnych.

Nasze cele to:


 
 
zapewnienie komunikacji, edukacji i przeprowadzanie skoordynowanych działań mających na celu ograniczenie konsumpcji oleju palmowego, w ścisłej współpracy z innymi krajami na wszystkich kontynentach;
monitorowanie miejsc produkcji oleju palmowego;

 
 
informowanie konsumentów o negatywnym wpływie produkcji i dystrybucji oleju palmowego na środowisko i sferę społeczną, a także o ryzyku zdrowotnym wynikającym z jego nadmiernej konsumpcji;

 
zachęcanie konsumentów do odpowiedzialnych zachowań, nie tylko w odniesieniu do kwestii związanych z olejem palmowym, ale także ograniczenia spożycia tłuszczów;

 
informowanie konsumentów o alternatywnych produktach bez oleju palmowego oraz o firmach, które zredukowały wykorzystanie oleju palmowego w swoich wyrobach lub podjęły przygotowania w tym kierunku;

 
 
komunikowanie się z poszczególnymi producentami i firmami w sprawie zastąpienia oleju palmowego przez inne tłuszcze pochodzenia lokalnego lub przez olej palmowy wyprodukowany w sposób zrównoważony;

 
 
komunikowanie się z mediami, ekspertami, wybitnymi osobistościami, liderami politycznymi i innymi partnerami w kwestiach dotyczących problematyki oleju palmowego i naszych pomysłów na jego rozwiązanie.

 

Palm Oil Watch International daje szansę na to, że:

ludzka cywilizacja nie skończy tragicznie,
komunikacja pomiędzy profesjonalistami a szerokim kręgiem odbiorców będzie sprawnie działać,

 
wielu ludzi zacznie sobie uświadamiać, że natura nie potrzebuje ludzkości, ale ludzkość potrzebuje natury,
każdy może od razu zaangażować się w wypełnianie naszej misji,

 
najbardziej aktywni członkowie i sympatycy poczują satysfakcję, ponieważ pomagają w bardzo ważnych i pozytywnych zadaniach,

 
krajowi producenci żywności, którzy zdołają wyeliminować olej palmowy w swoich produktach, mogą odkryć nowe nieoczekiwane możliwości ekspansji za granicę.

 

Naszym głównym celem jest promowanie ekologicznie zrównoważonej produkcji i dystrybucji dóbr materialnych w zakresie wszystkich towarów i usług.